طراحی و ساخت قالب

/طراحی و ساخت قالب
طراحی و ساخت قالب۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۶:۱۷:۳۵

طراحی وساخت قالب مرتبط با اگزوز

طراحی وساخت قالب

۳-۶-واحد تامین و فروش قطعات و تولید سفارشی:

همکاری با شرکتهای تولید کننده اگزوز و محصولات مرتبط در قالب تامین قطعات مصرفی و همچنان امکان تولید محصولات سفارشی با برند و فرمت تولیدکنندگان هکار نیز امکان پذیر می باشد.

طراحی وساخت قالب

۳-۶-واحد تامین و فروش قطعات و تولید سفارشی:

همکاری با شرکتهای تولید کننده اگزوز و محصولات مرتبط در قالب تامین قطعات مصرفی و همچنان امکان تولید محصولات سفارشی با برند و فرمت تولیدکنندگان هکار نیز امکان پذیر می باشد.