خط مشی و سیستم های فروش

/خط مشی و سیستم های فروش
خط مشی و سیستم های فروش۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۶:۴۰:۱۷

خط مشی و سیستم های فروش اگزوز

خط مشی و سیستم های فروش اگزوز

در مجموعه صبا اگزوز و به طور مشخص در اداره بازرگانی و فروش اصولی ثابت،شفاف و همیشگی اجرا می شود که همین اصول وجه تمایز این مجموعه از رقبا بوده و این مجموعه را تبدیل به سازمانی پویا و رو به رشد نموده و یکی از وسیعترین شبکه های فروش اگزوز در کشور را پایه گذاری کرده است که شامل موارد ذیل می باشد:

۱-برنامه ریزی کلیه سیاستهای فروش با محوریت مشتری و صرف کننده از حیث قیمت،کیفیت و تنوع محصولات

۲-مشتری در جایگاه شریک تجاری و همکار و نه بعنوان خریدار یک کالا

۳-توجه به خواست مشتری در کلیه فرآیندها عملیاتی شرکت از خرید مواد اولیه و تولید تا فروش و تحویل کالا و تا مرحله مصرف

۴- نگاه بلند مدت به همکاری و نه منافع قطعی و روزمرگی

۵-پاسخگویی به مشتری و ضمانت کیفی ۱۰۰% محصولات

۶-ضمانت کلی محصولات بعنوان عامل ادامه همکاری و تداوم بلند مدت به معنی تامین همیشگی محصولات

۷- ارائه خدمات  شایسته مشتریان و حتی فراتر از انتظار ایشان

۸-همکاری شایسته متناسب با امکانات و توان مشتریان در جهت سهولت فرآیند معاملات فی مابین

 

خط مشی و سیستم های فروش اگزوز

خط مشی و سیستم های فروش اگزوز

در مجموعه صبا اگزوز و به طور مشخص در اداره بازرگانی و فروش اصولی ثابت،شفاف و همیشگی اجرا می شود که همین اصول وجه تمایز این مجموعه از رقبا بوده و این مجموعه را تبدیل به سازمانی پویا و رو به رشد نموده و یکی از وسیعترین شبکه های فروش اگزوز در کشور را پایه گذاری کرده است که شامل موارد ذیل می باشد:

۱-برنامه ریزی کلیه سیاستهای فروش با محوریت مشتری و صرف کننده از حیث قیمت،کیفیت و تنوع محصولات

۲-مشتری در جایگاه شریک تجاری و همکار و نه بعنوان خریدار یک کالا

۳-توجه به خواست مشتری در کلیه فرآیندها عملیاتی شرکت از خرید مواد اولیه و تولید تا فروش و تحویل کالا و تا مرحله مصرف

۴- نگاه بلند مدت به همکاری و نه منافع قطعی و روزمرگی

۵-پاسخگویی به مشتری و ضمانت کیفی ۱۰۰% محصولات

۶-ضمانت کلی محصولات بعنوان عامل ادامه همکاری و تداوم بلند مدت به معنی تامین همیشگی محصولات

۷- ارائه خدمات  شایسته مشتریان و حتی فراتر از انتظار ایشان

۸-همکاری شایسته متناسب با امکانات و توان مشتریان در جهت سهولت فرآیند معاملات فی مابین