جغرافیای فعالیت

/جغرافیای فعالیت
جغرافیای فعالیت۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۶:۴۸:۰۱

جغرافیای فعالیت

لازم به ذکر است در حال حاضر نفوذ جغرافیایی سازمان فروش صبا اگزوز در اقصی نقاط کشور پهناورمان مشهود و ملموس می باشد.

۱-جغرافیای فعالیت  یا (گستره فعالیت)

لازم به ذکر است در حال حاضر نفوذ جغرافیایی سازمان فروش صبا اگزوز در اقصی نقاط کشور پهناورمان مشهود و ملموس می باشد.