تولید اگزوز

/تولید اگزوز
تولید اگزوز۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۶:۲۰:۲۸

تولید کننده اگزوز خودرو

تولید اگزوز کننده خودرو

۳-۶-واحد تامین و فروش قطعات و تولید سفارشی:

همکاری با شرکتهای تولید کننده اگزوز و محصولات مرتبط در قالب تامین قطعات مصرفی و همچنان امکان تولید محصولات سفارشی با برند و فرمت تولیدکنندگان هکار نیز امکان پذیر می باشد.